Privacybeleid

Privacybeleid Soldeerpunt.nl
Wij zjn ons er zeer van bewust dat privacy belangrijk is voor onze klanten, speciaal indien er sprake is van commerciële activiteiten. Deze verklaring regelt ons privacybeleid met betrekking tot onze klanten en de bezoekers van onze websites of zij nu zaken doen of niet, die gebruik maken van de verschillende diensten die Soldeerpunt.nl aanbiedt.

Tot Personen Herleidbare Informatie.
Dit begrip refereert aan iedere informatie die dient om - of gebruikt kan worden voor het identificeren, opnemen van contact of lokaliseren van degene op wie deze informatie betrekking heeft, inclusief maar niet beperkt tot, naam, adres, telefoonnummer, fax nummer, emailadres, financieel profiel, sociale zekerheidsgegevens en creditcardgegevens. Persoonlijk identificeerbare informatie heeft geen betrekking op informatie die anoniem is verzameld (dus zonder dat de informatie herleidbaar is tot een persoon of individu) of geografische informatie die niet verbonden is met een identificeerbaar individu.

Welke tot Personen Herleidbare Informatie wordt verzameld?
We kunnen basale gebruikersinformatie verzamelen van al onze bezoekers waaronder het IP – en het emailadres. Wanneer wij emailadressen uitsluitend verzamelen voor commerciële doeleinden doen wij dat altijd via de zogenaamde “dubbele opt-in” methode. Van klanten verzamelen wij de volgende additionele informatie: naam, adres, woonplaats, postcode, provincie, telefoonnummers, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, emailadres en eventueel andere voor de levering van onze producten benodigde informatie.

Welke andere organisaties verzamelen informatie?
Buiten het direct registreren van informatie door onszelf zijn er dienstverleners die informatie verzamelen en vastleggen, zoals online betaalsystemen (bijv. Paypal en Mollie/iDeal), creditcard bedrijven,  banken, logistieke dienstverleners en postbedrijven. Wij hebben geen controle over de wijze waarop deze instanties met informatie omgaan, maar wij verzoeken ze wel hier duidelijkheid over te verschaffen. Sommige van deze partijen kunnen uitsluitend schakels zijn in een distributiekanaal en leggen geen informatie over onze klanten of bezoekers vast. Voorzover deze partijen een contractuele verhouding met ons hebben eisen wij dat zij over een privacybeleid beschikken conform het onze waarbij de handel in persoonsgegevens expliciet is uitgesloten.

Hoe gebruikt Soldeerpunt.nl tot Personen Herleidbare Informatie?
Naast de noodzakelijke informatie van onze klanten ten behoeve van het leveren van onze diensten, gebruiken wij tot Personen Herleidbare Informatie om onze website en dienstverlening aan te passen, passende diensten aan te bieden en het leveren van aanvullende diensten. We kunnen klanten en bezoekers van tijd tot tijd emails sturen in het kader van het verstrekken van klantinformatie, het doen van onderzoek en het doen van aanbiedingen. We kunnen de informatie ook gebruiken om contact op te nemen met bezoekers en klanten in het kader van specifieke vragen of het verstrekken van gevraagde informatie.

Met wie wordt de informatie gedeeld?
Soldeerpunt.nl publiceert uitsluitend tot Personen Herleidbare Informatie voorzover onze klanten daaraan uitdrukkelijk hun medewerking verlenen (bijv. in een testimonial of aanbeveling van onze site).

We kunnen de informatie  tevens, maar dan alleen op geaggregeerd niveau, delen met derden die diensten verlenen aan Soldeerpunt.nl of in besprekingen over het verlenen van additionele diensten aan onze klanten. Wij zullen echter geen emailadressen e.d. aan derden verstrekken ten behoeve van mailings. Een mailing zal altijd direct van Soldeerpunt.nl afkomstig zijn.

Wij zullen tot Personen Herleidbare Informatie nooit ter beschikking stellen aan derden (met uitzondering van de in dit beleid genoemde situaties) en nooit verkopen of voor andere dan onze eigen (commerciële) aan Soldeerpunt.nl gerelateerde doeleinden gebruiken.

Hoe wordt de tot Personen Herleidbare Informatie opgeslagen?
Tot Personen Herleidbare Informatie die wordt verzameld door Soldeerpunt.nl wordt beveiligd opgeslagen en is niet toegankelijk voor (personeel van) derden, met uitzondering van daartoe geautoriseerde personen die deze gegevens nodig hebben om onze producten bij u af te (doen) leveren.

Worden er Cookies gebruikt op de Site?
Cookies worden om uiteenlopende redenen gebruikt. Wij gebruiken Cookies om informatie te verkrijgen met betrekking tot de voorkeuren van onze bezoekers en de diensten die zij selecteren. Wij gebruiken ook cookies voor beveiligingsdoeleinden om onze klanten te beschermen. Wij kunnen bijvoorbeeld een klant ‘uitloggen’ als de verbinding met de site langer dan een door ons wenselijk geachte tijd ongebruikt openstaat. Verder kunnen wij cookies gebruiken ten behoeve van een affiliate programma omdat dit de enige manier is om een nieuwe klant toe te wijzen aan degenen die voor de verwijzing verantwoordelijk is.
Cookies worden expliciet niet gebruikt om informatie over onze klanten met derden te delen noch om onze klanten op andere dan onze eigen website met reclame te confronteren.

Hoe gebruikt Soldeerpunt.nl login informatie?
Soldeerpunt.nl gebruikt logininformatie, inclusief maar niet beperkt tot IP adressen, ISP’s, browser, om trends te analyseren, de site te beheren, de acties van een gebruiker te herleiden en globale demografische gegevens te verzamelen.

Welke partners of dienstverleners hebben toegang tot Persoonlijk Herleidbare Informatie van bezoekers en klanten van Soldeerpunt.nl?
Soldeerpunt.nl is relaties aangegaan met een aantal dienstverleners en leveranciers en zal dat in de toekomst blijven doen. Dergelijke dienstverleners hebben toegang tot bepaalde tot Personen Herleidbare Informatie indien en voorzover dit strikt noodzakelijk is voor de levering van de diensten of  goederen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het logistieke bedrijf dat wij gebruiken om de door u gekochte producten bij u thuis te bezorgen.

Vrijgeven van tot Personen Herleidbare Informatie in het kader van wettelijke verplichtingen of een dwangbevel.
Wij zullen tot Personen Herleidbare Informatie vrijgeven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een justitieel dwangbevel. Wij zullen deze informatie ook vrijgeven wanneer dat in redelijkheid noodzakelijk is om de belangen en veiligheid van onze bezoekers en klanten te waarborgen.

Hoe beveiligt Soldeerpunt.nl de tot Personen Herleidbare Informatie?
Ons beleid terzake zal aan iedereen die werkzaam is voor Soldeerpunt.nl of werkzaamheden ten behoeve van Soldeerpunt.nl uitvoert kenbaar worden gemaakt. De tot Personen Herleidbare Informatie is slechts voor een beperkt aantal mensen toegankelijk die een inlogcode en een password krijgen om toegang te hebben tot deze gegevens.

Gevoelige informatie zoals bankgegevens worden uitsluitend via beveiligde verbindingen over het internet verzonden, die gebruik maken van encryptie. Hoewel wij alles in het werk stellen om onze websites veilig te houden zijn elektronische communicatie en databases gevoelig voor fouten, manipulatie en inbraken. Wij zijn niet in staat om deze risico’s volledig uit te sluiten en sluiten elke aansprakelijkheid jegens bezoekers of klanten van Soldeerpunt.nl voor dergelijke gebeurtenissen uit.

Hoe kunnen bezoekers of klanten onjuistheden in hun tot hun Persoon Herleidbare Informatie corrigeren?
Onze klanten hebben binnen de afgesloten klantengedeelten van onze sites directe toegang tot hun persoonlijke informatie en kunnen deze daar desgewenst corrigeren of bijwerken.

Verder kunnen bezoekers en klanten ons emailen via de contactpagina van onze website om eventuele onjuistheden te corrigeren of informatie te laten verwijderen indien en voorzover dit geen belemmering opwerpt voor het leveren van de overeengekomen diensten.

Doordat er backups en dergelijke worden gemaakt is het echter niet mogelijk om alle Persoonlijk Herleidbare Informatie te verwijderen. Een bezoeker of klant die ons verzoekt informatie te verwijderen zal uit onze operationele systemen en registraties worden verwijderd.

Wat gebeurt er als ons Privacy Beleid wijzigt?
Wij zullen onze bezoekers en klanten over wijzigingen informeren door deze te publiceren op onze websites. Mocht het beleid zodanig wijzigen dat dit openbaarmaking van tot Personen Herleidbare Informatie zal leiden, zullen wij degenen voor wie deze beleidswijziging gevolgen heeft hierover per email informeren en hem of haar in de gelegenheid stellen deze openbaarmaking te voorkomen.

Links
Onze websites bevatten links naar andere websites. Weest u er zich van bewust dat u, wanneer u op een dergelijke link klikt, naar een andere website gaat. Wij raden u aan kennis te nemen van het privacy beleid van de betreffende sites omdat die kunnen afwijken van het door ons gehanteerde.

© 2012 - www.Soldeerpunt.nl , Alle rechten voorbehouden.